Thule Roof Rack black car

Thule Roof Rack black car

A Thule branded roof rack on top of a black car.